قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها

اخراج کارمند بهائی

در این سند که به امضای وزیر وقتِ کشاورزی و عمران روستائی رسیده است، ضمن اخراج آقای بهزاد جانمی نجف‌آبادی به علت اعتقاد به آیین بهائی، به ایشان اعلام می‌شود که کلیه وجوهی که تا زمان دریافت کرده‌اند باید از ایشان بازپس گرفته شود.

Show Translation

     

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی و عمران روستائی

       22625

بسمه تعالی

 

شماره: 22149/630 

تاریخ: 1360/6/26  

پیوست:               

 

آقای بهزاد جانمی نجف آبادی

اخراجی وزارت کشاورزی و عمران روستائی

 

دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل ملت مسلمان و، به پا خواستۀ کشور ایران مسئولیت دارد و نمیتواند از بیت المال مسلمین حقوق و مزایا افرادی پرداخت نماید که تابع مسلک ساختگی ضاله بهائیت میباشند و اکثر اعضاء محفل ملی آنها را، اشخاص خائن به ملک و ملت همچون:

1- تیمسار سرلشکر مقربی                        جاسوس شوروی

2- تیمسار سرتیپ دکتر ریاض‌اله قدیمی    پزشک مخصوص ساواک

3- سرهنگ نجی                                فراری

4- دکترشاپور راسخ                              همکار ساواک و فراری

5- دکترمهری راسخ        مربی ولیعهد فراری و صدها افراد نظیر اینها و از طرفی اصلاً استخدام چنین افرادی بر طبق قانون، مصّوب 1301 مجوزی نداشته است و بایستی کلیه وجهی را که از صندوق دولت دریافت نموده اند بازپس گرفته شود./ک

 

از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستائی

[صالحی]

 

 

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحۀ 44 سند شمارۀ 4 ]

     

Num. 22149/630 

Date: 1360/6/26 [16/09/1981]

Attachment

22625

In His Name the Exalted

 

The Islamic Republic of Iran

The Ministry of Agriculture and Rural Development

 

   

 

  Mr. Behzad Janami Najaf Abadi

The Expelled one from Ministry of Agriculture & Rural Development

 

The government of  the Islamic Republic of Iran is responsible to the Moslem and the ever-arisen people of Iran and cannot spend from the treasury of the Moslems for the salary and benefits of such individuals that follow the fabricated and misguided religion of Bahá’ísm, most of whose National Assembly members are [comprised of] individuals who are traitors to their country and nation, such as:

1- Brigadier General Mogharebi                     Russian spy

2- Major General, Dr. Ryazullah Ghadimi       Savak special doctor

3- Colonel Naji                                              Fugitive

4- Dr. Shapour Rassekh                                Savak collaborator and fugitive

5- Dr. Mehri Rassekh         Tutor of the fugitive Crown Prince, and hundreds of such individuals; on the other hand, in principle, the employment of such people, according to the law passed in 1301, was not allowed and all remuneration paid to them from the government treasury, must be taken back.

  On behalf of the Minister of Agriculture and Rural Development

Salehi

 Source: Sarkoob va Koshtar Degar-andishan-e-Mazhabi dar Iran, Vol. 2, P.44, Document Number 4.

24 / 01 / 2016 - shahab mzloumi
موجب افسوس وسرافندگی انسانیت است که در یک چنین جایگاهی با چنین تعصبی وبدون هیچ تحقیقی حکم رانده میشود.فقط باین خاطر که پست محفوظ ماند و از همگنان عقب نمانند.امید از ساحت رب مجید انکه انصاف عنایت فرماید .