محرومیت از آموزش و پرورش

مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

نامه‌ی رئیس دانشگاه و دبیر شورای مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد به این شورا مبنی بر اخراج یکی از دانشجویان رشته‌ی پزشکی به علت باور به آیین بهائی.

Show Translation
دانشکده ................ [آرم جمهوری اسلامی ایران] شماره  174     
واحد ...................... جمهوری اسلامی ایران تاریخ  61/1/21 
  دانشگاه مشهد پیوست           

                                                                                                                   

بسمه تعالی

شورای محترم مدیریت جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

نظر به اینکه آقای حمید ملکان نجف آبادی دانشجوی رشتۀ پزشکی به فرقۀ ضالۀ بهائیت منتسب میباشد، طبق بند یک مادۀ 11 ضوابط پذیرش دانشجو نمی توان از نامبرده ثبت نام بعمل آورد. خواهشمند است اقدام لازم بعمل آورید.

                                                                       به امید برپايی دانشگاه اسلامی

                                                                                       [امضاء]

 

رونوشت: دانشکده پزشکی جهت اطّلاع

واحد دانشجویان فعلی جهت اطّلاع

آقای حمید ملکان نجف آبادی جهت اطّلاع  

 

رئیس دانشگاه و دبیر شورای مدیریت جهاد دانشگاهی مشهد

                                دکتر محمد مهدی اعتمادی

                                          [امضا]

 

  College .......... [Logo]   Num. 174                   
   Unit ............ Islamic Republic of Iran    Date: 61/1/21                  (10/04/1982) 
  University of Mashhad Attachment .......                

 

In His Name the Exalted

To the Honored Management Board of Academic Crusade of the University of Mashhad,

In view of the fact that Mr. Hamid Malekan Najaf-Abadi, a student of medicine, belongs to the misguided sect of Bahá’ísm, according to Title 11, Section 1 of Student Admission Code, the above named (student) cannot be registered.  It is requested you take the necessary actions.

In the hope of Establishment of the Islamic University

[Signature]

 

CC:      School of Medicine (for Information)

            Office of Current Students (for Information)

            Mr. Hamid Malekan Najaf-Abadi (for Information)

 

Chancellor of the University and the Head of the Board of Management of Academic Crusade

                                          Dr. Mohammad Mehdi Etemadi

[Signature]