مصادره‌ی اموال و املاک

مصادره‌ی خانه‌ی تاریخی سید باب

این سند حاکی از تصاحب خانه‌ی تاریخی بنیان‌گذار آیین بابی از سوی سپاه پاسداران است. این خانه در مهرماه 1360 تخریب شد.

 

Show Translation

 

« پاسا»

سپاه پاسداران

انقلاب اسلامی فارس

شماره

تاریخ: 58/2/6

پیوست

 

بسمه تعالی

 

بدینوسیله اعلام میگردد که منزل معروف به سید باب در شیراز بنا به حفظ و جلوگیری از اخلال احتمالی

تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز گردیده است.

 

اعلام تاریخ نظارت 58/2/6 میباشد.

 

  [مهر و امضاء]

 

 

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران ( جلد دوم )، صفحه‌ی 55 سند شماره‌ی 12]

 

     No.

  Date: 58/2/6 [Apr 26, 1979]

     Attachment

PASA

Revolutionary Guard       

Islamic Revolution of Fars      

                                               

                       

                                

In His Name the Exalted

 

It is hereby declared that the house widely known as that of Seyyed-e-Bab in Shiraz is now under the control of the Revolutionary Guard of the Islamic Revolution of Shiraz for the purpose of protection and prevention of the possible disorder.

 

Date of declaration to oversee [the property] is 6/2/58 [26 April 1979]

 

SEAL & SIGNATURE

 

 

Source: Sarkoob va Koshtar Degar-andishan-e-Mazhabi dar Iran, Vol. 2, P.55, Document Number 12.