قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها نقض حقوق اقتصادی

ممانعت از خرید و فروش اموال غیرمنقول بهائیان

در این سند که به امضای سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی میاندوآب رسیده است، به رئیس اداره‌ی ثبت و اسناد و املاک میاندوآب ابلاغ می‌شود که از خرید و فروش اموال غیر منقول بهائیان جلوگیری کند. 

Show Translation

            بسمه تعالی

     دادسرای انقلاب اسلامی

       شهرستان میاندوآب

شماره    2208

تاریخ  59/10/16

پیوست


            ریاست محترم اداره ثبت و اسناد و املاک میاندوآب

مقرر فرمائید تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش اموال غیر منقول اعضاء

فرقه ضاله بهائیها جلوگیری فرمائید.

 

                                                       سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی میاندوآب

                                                                           جوادی

                                                                          [امضاء]

 

رونوشت دفترخانه اسناد رسمی شماره 4

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 63 سند شماره‌ی 15]

 No. 2208

Date: [Jan 6, 1981]

Attachment

 

In His Name the Exalted                                                                                  

Islamic Revolutionary Prosecutor’s Office of MiandoAb                                                                                         

 

Honored Head of the Office of Registration of Documents and Properties of MiandoAb

You are required, until further notice, to prevent the members of the misguided Bahá’í sect from buying or selling real properties.Honored Head of the Office of Registration of Documents and Properties of MiandoAb
Honored Head of the Office of Registration of Documents and Properties of MiandoAb

 

              Head of the Islamic Revolutionary Prosecutor’s Office of Mian-do-Ab

                                         Javadi                                                            

                          [Signature]                                                        

  

CC: Office of Records for official Documents Number 4

 

[Source: Sarkoob va Koshtar Degar-andishan-e-Mazhabi dar Iran, Vol. 2, P. 63, Document Number. 15.]