محرومیت از آموزش و پرورش

اخراج دانشجوی بهائی

رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به رئیس دفتر ریاست جمهوری درباره‌ی اخراج یک دختر بهائی از دانشگاه اعلام می دارد که طبق بند 1 آیین‌نامه‌ی گزینش اخلاقی داوطلبانِ ورود به دانشگاه، مصوب شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، شرط ورود افزون بر قبولی در آزمون کنکور، مسلمان بودن و اعتقاد به یکی از ادیان آسمانی است، همچنین طبق بند 3 قسمت ب مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، چنانچه بهائی بودن فردی در ورود یا حین تحصیل احراز شد از دانشگاه محروم شود. بنابراین، اقدام سازمان سنجش در ممانعت از تحصیل دانشجوی بهائیِ یادشده مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

Show Translation

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

622

 

امنیت ملی موکول شده که این هیأت تاکنون از نتیجه آن اطلاعی ندارد.

     اگر منظور از بررسی، رسیدگی به کوتاهی و تخلف مسؤولین مربوطه در توجه

نکردن به اظهارات اولیه داوطلب قبول شده مبنی بر بهایی بودن و در عین حال پذیرش و

ثبت نام او بر خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده طبعاَ رسیدگی به آن 

مربوط به مراجع ذی‌صلاح انضباطی وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری می‌باشد.

 

                                                               حسین مهرپور

                                                           مشاور رییس جمهور و

                                      رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

622

 

If the purpose of this investigation is to discover   the  shortcomings and mismanagement  of the relevant authorities in their  understanding of  the successful applicant’s  initial statements  to the effect that she is a Baha’i, and yet accepted and registered her against the decisions of the Supreme Council of the Cultural Revolution, naturally investigation of this issue falls  within the jurisdiction of the relevant  disciplinary authorities of the Ministry of Science, Research and Technology.

 

Hossain Mehrpour

Advisor to the President and

Chairman of the committee for Monitoring the implementation of the Constitution

بخش هفتم/ اقلیت‌ها 

621

 

                                                       بسمه تعالی      
          شماره   2586-79
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای ابطحی         تاریخ  1379/12/9
رییس دفتر محترم رییس جمهور  

 

           با سلام           

           عطف به نامه شماره 10537-79/م مورخ 79/12/2 منضم به پی‌نوشت ریاست

محترم جمهوری به استحضار می‌رساند شکواییه مربوط به اخراج دختر دانشجو شهره

اتحادی علی‌آبادی از آموزشکدۀ حضرت رقیه (س) یزد بعد از گذراندن دو ترم تحصیلی

به لحاظ نوع عقیده‌اش قبلاً به هیأت واصل شد و چگونگی امر استعلام گردیده، که هنوز

پاسخ دریافت نشده است. گزارش بولتن اطلاعات تا حدودی موضوع را بیان کرده است.

            به هر حال در ارتباط با اخراج دانشجوی مزبور به لحاظ احراز بهایی بودن به

استحضار می‌رساند طبق بند 1 آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه

مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363، شرط ورود به دانشگاه‌ها علاوه بر

قبولی داوطلب در امتحانات کنکور، تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی است

و طبق تبصره 2 اگر پس از پذیرفته شدن و ورود به دانشگاه مسلمان نبودن یا متدین

نبودن به یکی از ادیان دیگر آسمانی ثابت شد حق ادامه تحصیل از او سلب خواهد شد.

          همچنین در بند 3 قسمت ب گزارش مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره

 2/1327 د مورخ 69/12/6 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، آمده است «در

دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه

محروم شوند» بنابراین اقدام بعدی سازمان سنجش حسب اعلام و گزارش واصله بر

لغو قبولی و ممانعت از تحصیل دانشجوی بهایی یاد شده علی‌الظاهر در ارتباط با

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رسیدگی به وضع کلی فرقه بهایی و حقوق

شهروندی آن‌ها از جمله مسأله تحصیل آنان به مناسبت‌های مختلف خدمت ریاست

محترم جمهوری گزارش شده و ظاهراً تصمیم‌گیری در این خصوص به شورای عالی

 

                    

                  

Section 7/Minorities

621

 

In the name of God, the Sublime

 

Number: 79-2586  

Date: 1379/12/9 (February 27, 2001)

His eminence Jujjat’ul’Islam Mr. Abtahi

Director of the office of the President

 

Greetings:

With reference to letter No. 79-10537 dated 79/12/2 (20 February 2001) which enclosed a note by the President, this is to inform you that the grievance concerning the expulsion of Shohreh Etehadi-Aliabadi, a girl student at Her Holiness Roghyyeh’s college in Yazd, following completion of two school terms  due to the nature of her belief, was previously submitted to the  committee and the attending circumstances were brought to light  to which a response is  yet to be received. The report of the information bulletin has, to some extent, highlighted the issue.

Nevertheless, in connection with the expulsion of the said student due to her being a Baha’ we wish to inform you that under paragraph 1 of the “the   Code of Moral Requirement” for the applicants who wish to to be admitted to the university, as approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution in 1363 (1985), the criteria for admission of the candidate to universities in addition to passing the entrance exam, is their adherence to Islam or one of the other official religions. If based on the clause 3, after acceptance and admission into the university, it is established that the student is not Muslim or an adherent to one of the other official religions, his right to continue education is revoked.

Also the provision number 3 section B of the resolution of the Supreme Council of the Cultural Revolution No. D 2/1327 dated 69/12/6 (Feb 25, 1991) as approved by the Supreme Leader denotes “in the universities, whether at the time of entrance or during the course of study, once it is established that they are Baha’is, they should be excluded from the university.” Therefore, follow-up action stage of the Examination Committee based on their report announcing the repeal of the acceptance of the Baha’i student and the denial of her right to study is clearly in accordance with the decisions of the Supreme Council of the Cultural Revolution. Addressing the overall situation of the Baha’is and their civil rights such as the issue of their education, the matter was brought to the attention of His honor, the President, on various occasions and apparently the decision on this issue has been entrusted to the Supreme Council for National Security. This committee, so far, has not been informed of its outcome.