قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها اخراج از شغل دولتی

شناسایی و اخراج بهائیان

در این سند، معاون وزیر صنایع کلیه‌ی مسئولین شرکت‌های تابع سازمان گسترش و صنایع را موظف کرده که با توجه به نظر سه نفر از آیات عظام مبنی بر حرام بودن پرداخت پول بیت المال به بهائیان، در صورت شناسایی کارکنان بهائی در مراکز تحت نظارت خود، وضعیت استخدامی ایشان را به حالت تعلیق درآورده و پرونده را به کمیسیون پاکسازی ارسال کنند.

Show Translation

[آرم جمهوری اسلامی]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

    تاریخ      ۱۳۵۹/۴/۱۲

شماره  ۱۲۳۲/۴۵۵۵ پیوست ...........
     
          "بسمه تعالی"  

                    

             نظر باینکه از سوی آقایان آیات عظام ربانی شیرازی، دستغیب و محلاتی

        پرداخت پول بیت المال به بهائیان حرام اعلام شده و کسانیکه از این

        دستور سر باز زنند خاطی محسوب میشوند، لذا کلیه مسئولین شرکتهای تابع

        سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظفند در صورت شناسائی چنین

        افرادی بین کارکنان بلافاصله وضع استخدامی ایشان را بحالت تعلیق

        درآورده و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون پاکسازی مستقر در سازمان

        گسترش و نوسازی، به تهران ارسال نمایند.  

 

                 کشتی سازی خلیج فارس

    شماره  842         تاریخ   59/4/14

    از  مدیر عامل         به    امور اداری تهران             معاون وزیر صنایع و رئیس هیئت عامل

       ارجاع به کارگزینی   ارجاع به .............                                      حسن صدر

    مهلت اقدام ..........    ملاحظات ............                              [امضا - تاریخ  59/4/14]

 

           * نقل از روزنامه جمهوری اسلامی موَرخ 59/4/9 و مستنداً به ماده 440  قانون

        استخدام کشوری  .

کارگزینی [دستخط]  

جهت مراجعه به پرونده های پرسنلی و پیگیری تا شناسائی احتمالی اینگونه افراد [دستخط]

                                                                                   فرهاد رهی پور

                                                                                     [امضا]

                               تهران - خیابان مصدق - نبش جام جم صندوق پستی 1718-11 تلفن 9-294101

                                                            تلگرافی  :  نو ساز

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 65 سند شماره‌ی 16]

[Seal of the Islamic Republic of Iran]

Agency for Development and Improvement of Iranian Industries

 

Number 1232/4555    

Date: 1359/04/12 [Jul 3, 1980]

Attachment ……

In His Name the Exalted

 

Considering that the Great Ayat-u-llahs: Rabbani Shirazi, Dast-Ghayb, and Mahallati have proclaimed that payment of money from treasury to Bahá’ís is forbidden, and those who disregard this decree will be onsidered as violators, hence, all those in charge of the companies that are under the supervision of the Agency for development and Improvement of Iranian Industries are obligated, in case of discovery of such individuals among the employees, to promptly suspend their employment and send their records, for rocessing, to the Cleansing Committee of the Agency for Development and Improvement in Tehran.

 

Vice Minister of Industries & Chairman of the Executive Board

Hussein Sadr

[Signature & Date: 59/4/14 [Jul 5, 1980]]   

 

Ship building of Persian Gulf

No. 842……….Date: 59/04/14 [Jul 5, 1980]

 

From the Executive Manager….. to Administrative Affairs of Tehran Bandar-Abbas

Send to Human Resources…….. Send to…..…

Deadline to Proceed…………..Remarks……..

 

 

Quoted from Islamic Republic Newspaper (RoozNameh Jomhoori Eslami) Dated: 59/4/9 [Jul 1, 1980] and based on article 440 of National Employment Law.

 

Human Resources:

For the purpose of review of the personnel files and follow-up until potential discovery of such individuals

 Farhad Rahi-Pour

[Signature]

 

[Address]

[By telegraph]

 

 Source: "Sarkoob va Koshtar Degar-andishan-e-Mazhabi dar Iran", Vol. 2, P. 65, Document Number 16.