نقض حقوق اقتصادی اخراج از شغل دولتی

اخراج از جهاد سازندگی

برابر با این سند، رضا سهیلیان که به عنوان سرپرست بخش فنی در جهاد سازندگی خمام مشغول انجام وظیفه بوده و جهاد از نحوه‌ی کار او رضایت داشته فقط به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از کار اخراج شده است.

Show Translation
(مُهر جهاد سازندگی                                    شماره 
شورای مرکزی

        بسمه تعالی         

 

                                 تاریخ    59/5/1
گیلان)                                    پیوست

 

                                                     گواهی کار

       بدینوسیله گواهی میشود که آقای رضا سهیلیان از تاریخ 58/12/12 الی 59/5/1 در بخش فنی

  [. . .] شهرستان خمام بعنوان سرپرست بخش فنی مشغول انجام وظیفه بوده و جهاد از نحوه کار کرد او

  رضایت کامل دارد.

       هم چنین جهاد سازندگی معتقد است که بهائیت یک مکتب ساخته شده استعمار انگلیس و غیره و

  مخالف اسلام در ایران و سایر کشورها است.

       با توجه به عملکرد بهائیت در طول یکسال و نیم پس از انقلاب که یک فعالیت مشکوک و توطئه آمیز بهائیان

  موجب اعدام رئیس محافل بهائیت یزد و تبریز نیز شده است.

       [. . .] بمدت چند ساعت در مورد اصول این مکتب بحث شد و جهاد نقطه نظرهای خود را در مورد این

  [. . .] برای نامبرده توضیح داد ولی ایشان باز هم چنان تحت جذبه شدید این مکتب میباشد. 

       لذا جهاد شهرستان رشت و خمام ادامه همکاری با ایشان را بصلاح انقلاب ندانسته و از تاریخ 59/5/1

  کار ایشان را قطع  مینماید.

 

       سرپرست جهاد خمام                                                        از طرف شورای جهاد رشت

        صالح یزدانی                                                                      سید محمد [   ]

          [امضا ]                                                                             [امضا ]

                                                                                                59/5/1

                                                        رشت خیابان تختی تلفن [     ]

[Seal or epigraph] of the Council of Crusade for Reconstruction       

Number:

Date: 59/5/1 [23-Jul-1980]

Attachment

 

In His Name the Exalted

 

Certificate of Employment

It is hereby certified that Mr. Reza Soheilian, from 58/12/12 to 59/05/01 in division ------ of city of Khamam has been performing his duties as the supervisor of the technical division and the Jihad [Crusade] is completely satisfied with his performance. 

Likewise, the Jihad-e-Sazandegi [Crusade for Reconstruction] believes that Bahá’ísm is an ideology fabricated by British colonialism and others and is against Islam in Iran and other countries.

In view of the conduct of Bahá’ísm, during the one and a half years after the [Islamic] Revolution, a dubious and conspiratorial activity of the Bahá’ís has also led to the execution of the chairman of Bahá’í Assembly in Yazd and Tabriz.

[. . .], the principles of this ideology was discussed [with the named individual] for several hours, and the Jihad [for Reconstruction] explained its views to him. However, he is still under the intense appeal of this ideology.

Therefore, the Jihad of the city of Rasht and Khamam deems further cooperation with this individual to be against the interests of the Revolution and terminates his employment as of 59/5/1.

 

Head of Khamam Jihad

    Saleh Yazdani

      [Signature]

 

On Behalf of Council of Jihad of Rasht

     Seyyed Muhammad […..]

         [Signature]

 59/5/1 [23-Jul-1980]

 

Rasht Khiaban Takhti- Telephone: [....]