نقض حقوق اقتصادی اخراج از شغل دولتی

اخراج از کار

در این سند، دو شهروند بهائی به نام‌های «رأفت برق آسا» و «آسیه [ ] لامی» که به اتهام اعتقاد به آیین بهائی و استنکاف از اسلام آوردن در دادگاه انقلاب اسلامی مراغه محاکمه شده‌اند به حکم دادگاه، از کار در بیمارستان، اخراج و تا تعیین تکلیف حد شرعی با سپردن وثیقه‌ای برابر با یک میلیون ریال آزاد می‌شوند.

Show Translation
      *"(بسمه تعالی)"*                                                    شماره   16/2870 
دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان                                                    تاریخ     59/6/15
           مراغه                                                    پیوست

                                                                   بسمه تعالی

   جلسه دادگاه متهمیّن 1- رأفت برق آسا فرزند عطاءاله اهل مراغه مقیم میاندوآب آدرس فعلی بیمارستان آدرس

   مادرشوهرش خیابان زرین کوچه گلمراد شغل بهیار دارای شوهر و اولاد با سواد بهائی تبعه ایران بدون سابقه

  محکومیت کیفری 2- آسیه لامی فرزند عربعلی اهل و ساکن میاندوآب خیابان مهاباد بلوار نمازی کوچه بشیری دارا

   شوهر و اولاد با سواد بهائی تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری در ساعت 10 صبح روز شنبه 59/6/15

   و پس از بررسی محتویات پرونده خطاب به متهمین چه مذهبی دارید ج- بهائی هستیم و پدر و مادر نیز بهائی

   میباشند و حاضر نیستم مسلمان شویم- اسلام آوردن چند مرتبه تکلیف شده و امتناع کردند- پس از استماع دفاعیات

   متهمین بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید%

                                                 رای دادگاه    

   با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهمین و استنکاف آنان از اسلام آوردن حکم به اخراج آنان از بیمارستان

   صادر و اعلام میدارد و ضمنا برای تعیین تکلیف حد شرعی برابر مقرارت و موازین اسلامی تا صدور دستور از

   طرف شورای عالی قضائی و تصویب لایحه مربوطه از طرف مجلس شورای اسلامی با قید ضمانت با سپردن وثیقه آزاد

   میشوند که هر وقت دادگاه احضار کرد حاضر شوند %   

   از امضاء نمودن خود داری کردند%

   توضیح اینکه متهمین هر یک با اخذ وثیقه به مبلغ یک میلون [اشتباه چاپی] ریال آزاد شوند %

 

                                                                       رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی مراغه و میاندو آب

                                                                                           [امضا - مُهر]

 

[ماخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 69، سند شماره‌ی 18]

 

 

Number: 16/2870 In His Name the Exalted
[Date: 59/6/15[6-Sep-1980 Revolutionary Islamic Court of
Attachment City of Maragheh

 

In His Name the Exalted

Meeting of the Court; The Accused: 1- Raa’fat Bargh-Asá, child of Atá’u’lláh of Maragheh, resident of Mian-do-Aab. Present Address: the hospital, her mother-in-law’s address: Zarrin Avenue, Gol-Morad street. Occupation: Assistant  Nurse, having a husband and literate children, Baha’i, Iranian citizen, without any criminal record.2- Aasieh Laami, child of Arab-Ali, from and resident of the city of Mian-do-Aab. Maha-Aabaad avenue, Namazi boulevard, Bashiri street, having a husband and children, literate, Baha’i, citizen of Iran, without any criminal record - at 10:00 AM, Saturday 59/6/15 [6-Sep-1980] - and after the review of the content of the file, addressing the defendants: “What is your religion?” they were asked, - Answer: “We are Bahá’ís, the parents are likewise Bahá’ís, and we are not willing to become Moslems”.  Several times, they were ordered to convert to Islam and they refused - After hearing the defenses of the accused, the verdict is issued as follows:

The Court’s Verdict:                                                 

In view of the content of the file, and the defendant’s confessions and their refusal to convert to Islam, the decree of their expulsion from the hospital is issued and declared. Furthermore, for the determination of the applicable Sharia law in accordance with Islamic rules and values, until the issuance of order by the Supreme Judicial Council and the ratification of the bail, [accused] are set free, until they appear [before the court] whenever the court summons [them]. 

They refused to sign.   

Noting that each of the defendants is to be set free on bail set at one million Rial.

 

Head of the Islamic Revolutionary Courts of Maragheh and Mian-do-Aa’b

[Signature and Seal]

 

Source Reference: "Sarkoob va koshtar-e-Degar Andishan dar Iran" Trans. [Repression and Killing of Religious Free Thinkers in Iran], Vol. 2, p. 69, Document number. 18