قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها نقض حقوق اقتصادی

لغو جواز کار

این سند نشان می‌دهد که مدیریت آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران، جواز کار آموزشگاه خیاطی فرهنگ، متعلق به فرزانه بینایی، را به دلیل اعتقاد مدیر آن به آیین بهائی، لغو و مانع ادامه‌ی فعالیت این آموزشگاه شده است.

Show Translation
                 [آرم جمهوری اسلامی] شماره  494/الف
                جمهوری اسلامی ایران تاریخ   61/2/18
             وزارت کار و امور اجتماعی پیوست  ندارد
          سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی  
                   استان مازندران  
                     بسمه تعالی  

            

             مدیره آموزشگاه خیاطی فرهنگ خانم فرزانه بینائی  

                           طبق اطلاع واصله چون مشخص

             شده است که شما گرایش به فرقه بهایت [اشتباه چاپی در اصل] دارید

             بنا بر این براساس دستورالعمل شماره 10544/ف الف  

                                                             60/9/23

             از این تاریخ اجازه نامه شما لغو میگردد  %ج

 

                                        محمد پناهی

             سرپرست مدیریت آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

                                  [مهر و امضاء]    

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 133 سند شماره‌ی 27]

 Number 494/A

Date 61/2/18 [May 8, 1982]

Attachment...None

              Logo of the Islamic Republin of Iran  

  

 Ministry of Labor and Social Affairs

 Technical Training and Labor Organization

 Mazandaran Province

 

 

 In His Name the Exalted

Manager of Farhang Sewing Training Center, Mrs. Farzaneh Bina’i,

Based on information received, it has become determined that you are leaning toward the Bahá’í Faith. Therefore, according to regulation 10544/ F A / 60/9/23 [December 18, 1981], your permit to operate is revoked.

Mohsen Panahi

Head of the Technical and Vocation Directorate of Mazandaran Province

[Signed and Sealed]

 

Letter dated 180201361 (8 May 1982) from the Ministry of Labour and Social Affairs, signed by the Director of Vocational Training of the Province of Màzindaràn, addressing a tailoring shop belonging to Mrs. Farzàníh Bínà’í and stating that “according to information received by us it has been ascertained that you are a member of Bahaism, therefore on the basis of Order No. F.A. 10544 your business license is being revoked from this date: 21.9.1360 (14 December 1981).”  

 

[Source Reference: Sarkoob va Koshtar- e- Degar Andishan- e- Mazhabi dar Iran, Vol. 2, P. 133, Document number. 27.]