کنترل و پایِش

دستور تهیه‌ی مشخصات دانش‌آموزان بهائی

در ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۰، مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار (از توابع استان تهران) در بخشنامه‌ای محرمانه، مدیران مدارس تابعه را موظف می‌کند که به طور غیرمحسوس مشخصات دانش‌آموزان بهائی را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان ماه به کار‌شناسی حراست تحویل دهند. دانش‌آموزان پیش‌دبستانی نیز مشمول این بخشنامه هستند.

Show Translation

«باسمه تعالی»

وزارت آموزش و پرورش   

 [آرم جمهوری اسلامی]           اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران  شماره: ح /۱۹۱۸ /م 

جمهوری اسلامی ایران

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار   تاریخ: ۹۰/۰۸/۱۴
      پیوست: دارد

 

                                                              بسمه تعالی

                                                                                                                              محرمانه           

 

    مدیران محترم مدارس تابعه

 

    سلام علیکم

       با احترام/ شایسته است نسبت به تکمیل فرم پیوستی (مشخصات دانش آموزان بهایی)

    اقدام و حداکثر تا تاریخ 90/08/21 به صورت محرمانه

    به کارشناسی حراست تحویل نمایید.

     1.نوآموزان پیش دبستانی نیز مشمول این بخشنامه می شوند.

    2.اطلاعات دانش آموزان به صورت محرمانه و غیرمحسوس جمع آوری شود.

    3. مدارسی که فاقد دانش آموزان ذکر شده می باشند، فرم پیوستی را پس از 

    مهر و امضای مدیر عودت نمایند.

 

                                                              حکمعلی نجفی

                                                                       مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار

                                                                   [امضا]

 

 

 

 شهریار، خ انقلاب، خ شهید نواب صفوی، آموزش و پرورش شهرستان شهریار

                       کد پستی : 31149 - 33517

 3227690 - 3227590 - 3227490 - 3227049 - 3265999

In the Name of God

Ministry of Education

 

[Emblem]

Isalamic  Republic of  Iran

Board of Education for all the cities in the Province of Tehran

Education Department Branch Office of the Country of Shahriar

Number:M/1918/H

Date: 14/08/90

[5 Nov 2011]

Enclosure: Yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidential

To the respected directors of schools under this jurisdiction

 

Greetings!

Respectfully, please complete the enclosed form (details concerning Bahá’í students) and submit them to the Security Section of the District Office in a discreet manner, not later than 21/8/90 [12 November 2011].

 

1. Pre-school students are also included in this directive.

2. Information on the students should be gathered subtly and in a confidential manner.

3. Schools in which there are no Bahá’í students should return the enclosed form after it is signed and stamped by the school principal.

 

District Supervisor of Education for the [City of] Shahriar

 [Address and Telephone Numbers]