نقض حقوق اقتصادی

ممانعت از پرداخت حقوق بازنشستگی

مدیریت نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری (مرکز تهران) در پاسخ به درخواست یک شهروند بهائی به نام ناهید مهراب‌خانی اعلان می‌کند که حکم استخدام نامبرده در وزارت آموزش و پرورش در اسفند ماه سال ۱۳۶۲ به دلیل اعتقاد به آیین بهائی لغو شده لذا انتقال کسور (حقوق) بازنشستگی وی، ممکن نیست.

 

Show Translation

[آرم] وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

    سازمان بازنشستگی کشوری

       اداره کل استان تهران

                                    تاریخ: 90/3/2

                                         شماره: 490/430 

                                                پیوست    

 

مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۱۷ تهران
موضوع: انتقال کسور بازنشستگی خانم ناهید مهراب خانی

با سلام و احترام
          نظر به اینکه نامبرده طبق حکم شماره ۱۲۳۳۶۰/۱۵ مورخ
۶۲/۱۲/۱۷ لغو حکم استخدامی گردید و تابع مسلک بهائی بوده، لذا
انتقال کسور نامبرده مجوزی ندارد.

[دبیرخانه آموزش و پرورش منطقه ۱۷
شماره ۱۷/۵۴۶۶۴/۵۵
تاریخ ۹۰/۳/۷]                                             محمود سیل سپور [امضا]

                                                                                سرپرست نمایندگی مرکزی شهر تهران      

 

[بنام خدا - مسئول محترم دبیرخانه
لطفاً پس از ثبت در اتوماسیون
به: کارگزینی 
ارسال شود تا برابر مقررات اقدام گردد. 
رونوشت
       مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۷ 
         امضا - ۹۰/۳/۷]

 

تهران: خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، شماره 55، تلفن: 88954405 (15 خط)، فاکس: 88963602 تلفن گویا 88968330 (4 خط) پست الکترونیکی: [email protected] سایت اینترنتی: .www.cspf.ir

 

(Emblem)

Ministry of Welfare and Social Security

National Retirement Organization

Directorate General of Tehran Province

Date: 90/3/2

(May 23, 2011)

Number: 490/430

Attachment:

 

 

Management of the Board of Education District 17 of Tehran

Subject: the transfer of pension contributions of Ms. Nahid Mehrabhani

 

Greetings and Regards,

Whereas the employment of the person mentioned above is revoked under

ruling number 123360/15 dated 62/12/17 ( March 7, 1984). As she is a

follower of The Baha'i sect, the transfer of her pension contributions is not

permitted.

 

Mahmood Seil  Sapoor ( illegible) 

Head of Central Agencies of Tehran

 

 Stamps:

1-Secretariat of the board of Education- District 17

Number 17/54664/55

Date 90/3/7(May 28, 2011)

2- In the name of God – Supervisor of the office of Secretariat

Please be submitted after registration in “automation”

so that  (illegible)

provisions would be applied

Copy

Head of the Board of Education District 17

90/3/7 (May 28, 2011)