مصادره‌ی اموال و املاک

مصادره‌ی گورستان بهائیان آمل

این سند نشان می‌دهد که بنیاد مستضعفان مازندران، قبرستان بهائیان آمل موسوم به گلستان جاوید را به بهانه‌ی‌ توقیف اموال شرکت امناء مصادره کرده است. شرکت امناء وظیفه‌ی سرپرستی املاک بهائی و قبرستان‌های مربوط به پیروان این دیانت را پیش از انقلاب به عهده داشت که پس از انقلاب، تعطیل و کلیه‌ی‌ اموالش به نفع بنیاد، ضبط و توقیف شد.

Show Translation

                                                                    169 (دست‌نویس‌)    

بسمه تعالی

 

 

           [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان مازندران

تاریخ: 62/8/26

شماره:402/4561

پیوست ..........

                                         «شهرستان آمل»                                                                              

 

آقای کثیری

چون گلستان جاوید جامعه بهائیان ایران که کلیه اموال شرکت امناء بنفع بنیاد

مستضعفان مصادره گردیده است لذا جهت تخلیه سریدار و دفن نمودن افراد

بهائی خودداری نمائید و بنیاد در نظر دارد در آن مکان خوب جهت ساختمان

سازی اقدام نماید.

        

                                                   برادر شما [ناخوانا] 

                                               [آرم بنیاد مستضعفان- امضاء]

                                             سرپرست بنیاد آمل - بابل -بابلسر  

 

 

 

آدرس - آمل خیابان نور جنب سپاه ساختمان سعیدیان طبقه سوم 

 

              In His Exalted Name               

[Emblem]

Islamic Republic of Iran

 

Date: 1362/8/26

(Nov 14, 1982)                                                                                   

No.: 402/4561      

Enclosure: ........                    

[Emblem]

Mázandarán’s Foundation for the Underprivileged

« Province of Amol »

 

Mr. Kasiri:

As the entire possessions and properties of the Omaná company have been

expropriated to benefit the Foundation of the Underprivileged, in order to

evacuate the custodian of the cemetery, refrain from burying any more

deceased Bahá’is in the Bahá’i Community’s Eternal Rose Garden.

 

Signature of the Supervisor of the Foundation for Amol, Babol and Babolsar.

[Emblem]

 

 

Address: Amol, Nour Avenue, unclear – Third floor