قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها اخراج از شغل دولتی

اخراج از ارتش

این سند نشان می‌دهد که ستوان یکم محمد احمدزاده عربی به علت پیروی از آیین بهائی به استناد قانون منع استخدامِ کسانی که متدین به یکی از ادیان رسمی کشور نیستند، از خدمت در ارتش (نیروی هوایی) ایران اخراج شده است. طبق اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و طبق اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده در کشور به‌شمار می‌روند.

Show Translation

بسمه تعالی                                     [آرم جمهوری اسلامی ایران]          

ستاد نهاجا (اداری ک افسران)     ارتش جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع جا (ا. بازرسی)                  نیروی هوایی 

موضوع گزارش ستوانیکم اخراجی محمد( تلفن     )

                            احمدزاده  عربی

 

 

        

شماره ۲۰ - ۰۲- ۷۰۱ /الف

تاریخ   ۶۳/۶/۲۸

پیوست 

 

 

 

                                      

 

 

     [ناخوانا]هفته : اختلافاتی که مشاهده میشود از ضعف ایمان است. امام خمینی 

 

               نامبرده بالا طی نامه شماره 89-05/1-603-59/4/24 آن وزارت بعلَت پیرو مسلک بهائی

          باستناد قانون منع استخدام کسانیکه متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند از تاریخ 5/1/ 1359

          از خدمت ارتش اخراج و از طریق نهاجا در مورد اعاده ایشان هیچگونه اقدامی مقدور نمیباشد . م

 

 َ                          فرمانده نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران سرهنگ خلبان هوشنگ صدیق

 

 

گیرنده.

سرکار محمد احمدزاده عربی جهت آگاهی .

 

                                                       مدیر کارگزینی معاون اداری فرمانده نیرو سرهنگ 2 ستاد 

                                  از طرف ( دست‌نویس)                                           علم بیگی [امضا] 

 

 

آدرس.

تهران خیابان پاسداران بستان هفتم محمد صالح حسینی شماره 77 محمد احمدزاده عربی

                                    In the name of God, the Sublime  

 

                                                     [Emblem]  

                                 Army of the Islamic Republic of Iran

                                   Islamic Republic of Iran Air Force     

 

Number: A/701-02-20

Date: 1363/6/28 (September 19, 1984)

Attachment:

(telephone)

 

Setad Nahaja (Administration K Officers)

Setad Nahaja (Administration K Officers)

Subject of report: First Lieutenant dismissed, Mohamad Ahmadzadeh Arabi 

 

[Illegible] Week:” The perceived differences are due to weakness in faith.” Imam Khomaini

According to the letter of that Ministry number 59/4/24-603-05/1-89 (July 15, 1980) the above-mentioned individual , due to being a follower of the Baha’i sect which, as per applicable law,  which prohibs the employment of those who do not adhere to one of the official religions, is dismissed from military service effective 1359/5/1 (March 25, 1980). In his case no appeal is legally possible. M

Commander of the Air Force of the Islamic Republic of Iran, colonel pilot, Houshang Sedigue.

 

Recipient: 

Officer Mohamad Ahmadzadeh Arabi- for your information.

 

From the Human resources manager, administrative assistant to commanding officer, second  Colonel  Alam Beigi [Signature]

 

Address:

Mohamad Ahmadzadeh Arabi,  Pasdaran Street. 7th Bostan. Mohamad Saleh Hosseini number 77.