نقض حقوق اقتصادی اخراج از شغل دولتی

اخراج پنج کارگر بهائی

بر اساس این سند، مدیریت شرکت سهامی کیسه و مصنوعات کاغذی ایرساکو پنج کارگر این شرکت را به علت اعتقادشان به آیین بهائی اخراج و شرط ورود مجدد آنها به کارخانه را ترک وابستگی‌شان به این آیین و رو آوردن به جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.

 

Show Translation

ایرساکو

شرکت سهامی خاص

تهران مورخ  1361/3/9

شماره

 

[آرم شرکت]

بسمه تعالی

IRSACO 

SOCIETE ANONYME

Tehran LE

N/REF

                             ما برای مادیت قیام نکردیم برای معنویت قیام کردیم. (امام خمینی )

           همانطوریکه برادران کارگر مطلع اند، افراد ذیل وابسته به فرقه ضالۀ بهائیت بوده و پس از

           انقلاب سعی بسیار شد تا شاید بتوان آنها را به راه راست و صراط مستقیم هدایت

           کرد. ولی متاسفانه پس از گذشت چهار سال از انقلاب شکوهمند اسلامیمان هنوز

           دست از وابستگی خود به این فرقه ساخت دست امپریالیسم برنداشته اند. لذا بدینوسیله

           بآنها ابلاغ میگردد. تا زمانیکه وابستگی خود را از این فرقه قطع نکرده و به جمهوری اسلامی رو نیاورند،

           حق ورود به کارخانه را ندارند. 

          1- آقای هوشنگ ستار                                                          [امضا]

          2-  // ذبیح الله صمیمی                                               [مهر شرکت سهامی کیسه و مصنوعات

          3-  // نصرت الله زهرائی                                               کاغذی ایران]

          4-  // جدیدالله محرابخانی

          5-  // مجید محرابخانی

         رونوشت:

        1- اداره کار و امور اجتماعی قزوین جهت اطلاع .

        2- سپاه پاسداران شهر صنعتی

 

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم)، صفحه‌ی 134 سند شماره‌ی 28]

 

[Emblem of IRSACO Company]                                                

 IRSACO                                       

A Joint Stock Company               

  Tehran Date: 1361/3/9 (05/30/1982)

NO.                                             

IRSACO

SOCIETE ANONYMES

Tehran in

NO.

                    In the Name of the Most Exalted  

 

“We did not rise to gain material things but to achieve spiritual values” (Imám Khomeini)

As our working brothers are aware, the individuals specified below are members of the deluded Baha’i sect. Following the revolution much effort was spared to guide them to the right path but after some four years after our glorious Islamic revolution, they have not abandoned their connection to this sect created by the hands of the imperialists and therefore are herewith being informed that until such time that they abandon their involvement with this sect and accept the Islamic Republic, they have no right to enter the premises of the company.

    1. Mr. Houshang Sattár

    2. Mr. Zabih’ull’áh Samimi

    3. Mr. Nostrat’ulláh Zahráí

    4. Mr. Jadid’ull’áh Mehrábkháni

    5. Mr. Majid Mehrábkháni

                                                                           (Signature and Seal)  

Copies to:

    1. The Office of Labor and Social Affairs of Qazvin – For Information

    2. Tehran’s Army of Pásdárán 

 

 

(Reference: Persecution and Genocide of non-Muslim Citizens in Iran (Volume 2) Page 134, Document No. 28)