مصادره‌ی اموال و املاک

مصادره‌ی مقابر و اماکن تاریخی و مذهبی بهائیان

این نامه نشان می‌دهد که به دستور معاونت قضائی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز و اقدام مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، کلیه‌ی مقابر و اماکن تاریخی- مذهبی بهائیان در سال 1361 توقیف و مصادره شد.

Show Translation

        10/10157-  61/5/18

   ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور

دستور فرمایند کلیه اماکن تاریخی و مقابر بهائیت بشرح زیر را توقیف و سریعاً نتیجه را اعلام نمائید.

1- بیت کلانتر محبس حضرت طاهره پلاک 3407/6 بخش 9 محل تهران

2- باغ گلندوک مدفن بدیع پلاک 19/118 بخش 11 محل گلندوک

3-  حیاط باغ پلاک 1176 بخش 6 محل محمودیه

4-  بیت محل تولد حضرت بهاءالله پلاک 258و 259 بخش 1 محل پامنار (2 منزل)

5-  محبس حضرت بهاءالله سیاه چال پلاک 397/4 بخش 1 محل سبزه میدان

6-  بین [بیت اشتباه چاپی در اصل] حاجی میرزا رضا قلی محل اقامت بهاءالله پلاک 4431 و 431/1 بخش 9 محل ناصر خسرو

7-  باغ افجه ای محل اقامت بهاءالله پلاک 29/131 بخش 11 محل لواسانات

8-  بیت سلمان خان محل نگهداری جسد باب

9-  بیت آهی محل اقامت بهاءالله پلاک 3226 بخش 11 محل زرگنده

10-  پلاک شماره 4476/8 بخش 7 محل تهران

11-  پلاک شماره 8 اصلی بخش 11 کبیر آباد محل جدید گلستان جاوید تهران 

در صورت امکان آدرس پستی محلهای فوق را باین محل ارسال دارید لطفاً جهت تسریع در کار در پاسخ

نامه دستور اقدام سریع دهید. 

                                                           دادسرای انقلاب اسلامی مرکز واقع در چهارراه شهید

61/6/4-5/8969                                       قدوسی معاون قضائی . احرافی

  رونوشت جهت اقدام قانونی بدفتر اسناد رسمی شماره.............تهران ارسال میگردد.

                                                                                    از طرف مدیر کل ثبت استان تهران

                                                                                                [امضا]

 

[مأخذ: کتاب سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران (جلد دوم )، صفحۀ 137 سند شمارۀ 30]

Date: 61/5/18(09/08/82)

No. 10/10157

Director General of the National Office for Registration of Deeds and Properties (Real Estate):

 

Please order the seizure of all of the following Baha’i historical sites and cemeteries, and promptly report the results. 

 

1- The House of Kalantar, the prison of Tahirih- No.3407/6, district 9, Tehran.

2- The Garden of Galandowak, tomb of BADI- No. 19/118, district 1, Galandowak.

3- Hayat Bagh- No. 1176, district 6, Mahmoudieh.

4- House of the birth of Baha’u’llah-No. 258,259, district, Pamanar ( 2 houses).

5- Prison of Baha’ullah, the Siah Chal (black pit) No. 397/4, district 1, Sabzeh Meydan.

6- (Typographical error in the original document) The house of Haji Mirza Gholi, the residence of Baha’u’llah No. 4431 and 431/1, district 9, Naser Khosrow. 

7- The Gardeb of Afjeh, the residence of Baha’u’llah No.13/131, district 11, Lavasanat.

8- House of Salman Khan, where the body of the Bab was kept.

9- The House of Ahi, the residence of Baha’u’llah No.3226, district 11, Zargandeh.

10- No. 4476/8, district 7, Tehran.

11- The original No. 8, district 11, Kabir Abad, the new Baha’i cemetery, (Golestan Javid) Tehran.

 

If possible, send the mailing addresses of the above locations to this office. In response to this letter, please instruct to proceed immediately.

 

The Central Islamic Revolutionary Court located in Shaheed Intersection

Deputy Justice, Ghodoosi,

Ahrafi

61/6/4 (26/08/82) - 5/8169

A copy is sent to the office of Registration of Deeds and Properties No…… Tehran

For: Director General, Department of Real Estate Registration, Tehran

Signature

 

 

{Source The Genocide and suppression of Religious Minorities in Iran, second volume, page 30, document No. 137}