قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها

ممانعت از استخدام بهائیان در وزارت آموزش و پرورش

این سند که در دی ماه 1358 به امضای محمد علی رجائی، وزیرِ وقتِ آموزش و پرورش رسید مبنی بر ممنوعیتِ استخدام شهروندان بهائی در واحدهای آموزشی (مدارس) است. این سند نشان می‌دهد که محمد علی رجائی، استخدام شهروندان بهائی در واحدهایِ آموزشی (مدارس) را موجب آلوده و منحرف کردن افکار پاک دانش آموزان دانسته و اظهار می‌دارد که نباید ساحتِ مقدسِ آموزش و پرورش به دستِ افراد بهائی آلوده شود. وزیر وقت آموزش و پرورش در پایان یاداوری می‌کند که استخدام افرادِ ایرانی در ادارات دولتی در صورتی که متدین به یکی از ادیان رسمی (اسلام- یهود- مسیح و زرتشتی) نباشند، منع قانونی دارد بنا بر این جلوگیری از استخدام بهائیان مستند به مواد قانونی است.

Show Translation

       دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

نشان شیروخورشید

وزارت آموزش و پرورش

دفتر وزیر

 

 

بسمه تعالی

   

   23931/ دو

   1358/10/9

 

 

 

آقایان دکتر عباس کوه‌بر، عطااله گوران

 

     بازگشت بنامه مورخ 17ر9ر1358 در مورد وضع استخدامی عده‌ای از دانشجویان فارغ‌التحصیل عضو جامعه

بهائیت مراتب زیر را بآگاهی میرساند:

     1- وزارت آموزش و پرورش در قبال جمهوری عدل اسلامی ایران که با ایثار و جانفشانی و شهادت هزاران

نفر مردان و زنان مسلمان و مؤمن و متدین بدین مبین اسلام استقراریافته متعهد به اجرای احکام قرآن و شریعت

محمدی در مدارس میباشد و بپاس خون شهدای اسلام امکان و اجازه نمیدهد مانند دوران طاغوت که بیشترین 

کوشش در راه ترویج فساد و ناپاکی و تضعیف و تخفیف دین مبین اسلام بکارمیرفت پیروان مسلک بهائیت در

واحدهای آموزشی استخدام گردند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش آموزان را آلوده و منحرف نمایند و مسئولیت

بسیار خطیر و حساس تعلیم و تربیت این عزیزان وطن - بآنان سپرده شود.

     2- با توجه به این اصل مهم که هر قدر محیط مقدس آموزش و پرورش منزه‌ تر و بی آلایش تر باشد مدرسه تجلی گاه

انوار الهی و معلم مبشر رسالت راستین و حقیقی خویش خواهد بود بی تردید نمیتوان موجباتی فراهم‌آورد تا مانند

گذشته افراد بهائی فعالیتهای آموزشی کشور را در دست داشته‌باشند اگر بیاد بیآورید که چگونه هزاران نفر از مردان و 

زنان برهبری پیشوایان و علمای اسلام چه رنجها برده و در تبعیدگاههای مخوف چه شکنجه‌ها دیده و چه بسیار از 

جوانان مجاهد وطن، در برابر زجرها و بیدادها پایمردی نموده و الله اکبرگویان غول هولناک دژخیم را بزانودرآورده و

سرانجام در این راه شربت شهادت نوشیده‌اند انصاف خواهید داد که نباید ساحت مقدس آموزش و پرورش را بدست

افراد بهائی که خلاف مصالح عالیه اسلام و در جهت اشاعه و ترویج افکار ناصواب گام برمیدارند بیالائیم.

     در خاتمه یادآوردمیشود که استخدام افراد ایرانی در ادارات دولتی در صورتیکه متدین به یکی از ادیان رسمی -

اسلام- یهود- مسیح- زرتشت نباشند منع قانونی دارد، بنابر این جلوگیری از استخدام دانشجویان فارغ‌التحصیل

بهائی مستند بمواد قانون موجود است.

 

                                                                       محمد علی رجائی

                                                                      [امضا- 58/10/8]

                                                    وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

 

                              Interim Government of the Islamic Republic of Iran    

Government Logo

Ministry of Education

Office of the Minister 

 

No. Two, 23931

Date: 1358/10/9 (30/12/79)

 

 

 

 

 

 

                            In the Name of the Most Exalted  

 

Dr. Abbas Koohbar, Mr. Attaullah Gooran,

 

Pursuant to the letter dated 1358/9/17 [December 8, 1979] concerning the employment status of a group of graduate students who are members of the Baha’i community, the following information is brought to your attention:

1-The Ministry of Education is committed, before the Just Islamic Republic of Iran which has been established through the sacrifice and loss of lives and martyrdom of thousands of Muslim men and women, to implement the ordinances of the Koran and the Muhammadan Shari‘a laws in schools. In order to   show reverence to the blood of Islam’s martyrs, the followers of the Baha’i sect are no longer permitted to gain employment in the educational units which would defile and corrupt the pure and innocent minds of the students and will not  be entrusted with the serious and sensitive responsibility of training and education of these loved ones of the country.  

2- Owing to the importance of this principle that, the cleaner and the less tainted is the sacred environment of education the more it manifests the divine light and the more a teacher can  bring the glad tidings of his true and rightful mission. Undoubtedly such circumstances cannot be allowed to exist whereby Bahá’í individuals control the educational activities of the country, as they did before. If you only recall how thousands of men and women, under  the leadership of the Muslim clergy and leaders, suffered so much pain and torture in horrible prisons, and so many Mojahed youth of the country withstood the torture and cruelties and how they, with one call of Allah’u’Akbar, brought the terrible and dreadful monster to his knees and finally drank from the cup of martyrdom, you would justly realize that the sacred threshold of education should not be defiled by the Baha’i individuals  who walk against the exalted interest of Islam and take steps to propagate and spread unwholesome thoughts. 

In conclusion, I remind you that hiring Iranian individuals in government agencies, if they are not followers of one of the official religions – Islam, Judaism, Christianity, and Zoroastrianism – is against the law. Therefore, to prohibit employment of the Baha’i graduate students is in accordance with the existing law.

 

Mohammad Ali Rejai

[Signature- 58/10/8 (29/12/79)]

Minister of Education of Islamic Republic of Iran