قوانین ضد بهائیان و محدودیت فعالیت‌ها اخراج از شغل دولتی

اخراج یک پزشک بهائی

یکی از این اسناد نشان می‌دهد که به حکم سرپرست سازمان بهداری استان بوشهر، دکتر فرهنگ خاوری، متخصص ارتوپدی از دانشگاه کراچی (پاکستان)  از تاریخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۱ پس از ۲۳ ماه خدمت در بیمارستان پاسداران بوشهر، صرفاً به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از کار اخراج می‌شود. طبق سند دیگر، دکتر خاوری پس از اخراج به دلیل نیاز مبرم بهداری بوشهر به حکم سرپرست سازمان بهداری استان مذکور از تاریخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۱ به مدت ۲۰ روز به صورت قرارداد خرید خدمت، استخدام و در بیمارستان پاسداران بوشهر مأمور انجام خدمات پزشکی به بیماران می‌شود. 

Show Translation

شماره 8990

تاربخ 61/4/13

پیوست 

 

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

وزارت بهداری

 

 

 

 

 

بسمه تعالی                  [مُهرِ سازمان منطقه ای بهداری استان بوشهر]                

آقای دکتر فرهنگ خاوری متخصص ارتوپدی بیمارستان پاسداران

 

سلام علیکم، 

              بموجب این ابلاغ از تاریخ 61/4/1 با توجه به نیاز

مبرم سازمان بمدت 20 روز بصورت قرارداد خرید خدمت استخدام

میشوید و محل خدمت شما کماکان در بیمارستان پاسداران

بوشهر تعیین میگردد. ضمنا" حکم حقوقی خرید خدمت شما پس از

مجوز از وزارت بهداری صادر و بشما ابلاغ خواهد شد.

 

                           دکتر مجید ابریشمی . سرپرست سازمان

                           [امضا]

 

  No: 8990                  

Date: 61/4/13 (7/4/82)

Attachment..........      

 

Emblem of the Islamic Republic of Iran

 

Ministry of Health

Regional Healthcare Organization of Bouchehr Province

In the name of God the Sublime

 

Dr. Farhang Khavari, Orthopedic specialist of Pasdaran Hospital

Greeting,

According to this notification, due to pressing need of this organization, you are hired as of 61/4/1 (22/6/82) for a duration of 20 days based on a fee for service contract. The place of your work will continue to be in Pasdaran hospital of Bouchehr. Meanwhile the legal ruling for procuring your services will be issued and communicated to you upon the receipt of authorization from the Ministry of Health.

 

Dr. Majid Abrishami, Head of the organization

Signature

 

 

 

         [آرم جمهوری اسلامی ایران]

[مُهر نظام پزشکی ایران]          [تصویر چهره فرهنگ خاوری]

 نظام پزشکی ایران              [مُهر سازمان نظام پزشکی مرکز]

  سازمان مرکزی                      پروانه پزشکی

تاریخ   1359/4/28

شماره 7421/4274

 

     بموجب قانون طبابت مصوبه یازدهم خرداد ماه ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۱۴ قانون 

     اصلاح قانون نظام‌پزشکی مصوب سال ۱۳۵۴ شمسی .

     نظر باینکه آقای دکتر فرهنگ خاوری    فرزند عزیزاله

     دارای شناسنامه  ۳  صادره از کویته پاکستان متولد ۱۳۲۵

     در رشته‌پزشکی از دانشگاه کراچی (پاکستان) فارغ‌التحصیل

     شده‌است، این پروانه به او داده میشود که در کشور ایران خارج از حوزه

     تهران و شهرهائی که دانشکده پزشکی دارد، بحرفه پزشکی بپردازد. 

 

                                       از طرف رپیس هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز

                                       [امضاء و مُهرِ سازمان نظام پزشکی مرکز]

Emblem of the Islamic Republic of Iran

                                                                  Date: 1359/4/28 (19/7/1980) 

                                                                  Number: 7421/4274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PICTURE 

MEDICAL licence

                                                                                                                                                              

 

Emblem of Iranian Medical Council

Iranian Medical Council- Central Organization

 

According to Medical Practice Legislation enacted on 11 Khordad 1290 of Solar colander (2 June 1911) and article 14 of the amended Medical Council Act, approved on 1354 of Solar calendar (1975)  Dr. Farhang Khavari son of Azizullah, Birth Certificate Number 2 issued from Kuwaiti, Pakistan, born in 1325 (1946) and graduated in Medicine from  the University of Karachi ( Pakistan), Is granted this licence  to practice Medicine outside of Tehran and in  cities where  there are not Medical schools within  Iran.

 

On behalf of the Chairman of the Board of Directors of Medical Council

Signature

Emblem of Iranian Medical Council 

 

[آرم جمهوری اسلامی ایران]                       بسمه تعالی

                                                                حکم کارگُزینی

                                                                           فرم ع -32 (4-52) سازمان اموراداری و استخدامی کشور

1- وزارت، موسسه: سازمان منطقه ای بهداری استان بوشهر      2- شماره مستخدم :

3- نام خانم، آقای فرهنگ                       4- نام خانوادگی:   خاوری                    5- نام پدر:  عزیز

6- شماره شناسنامه و محل صدور .

شماره شناسنامه: 3                    محل صدور:  دهستان    بخش     شهرستان  کویته     استان، فرمانداریکلّ  پاکستان

7- محلّ تولد:                   8- تاریخ تولد:                            9- بالانرین مدرک و رشتۀ تحصیلی:

کویته پاکستان                   روز 18  ماه 2  سال  1325         بالانرین مدرک: متخصص ارتوپدی   رشته:

10- عنوان پست ثابت سازمانی: متخصص ارتوپدی

11- رسته: بهداشتی درمانی                           رشته: پزشک                                   طبقه:  1

12- گروه:  9              13- پایه:   1                  14- واحد سازمانی: بیمارستان پاسداران بوشهر

15- محلّ خدمت:                                            استان         بوشهر           16- مجوّز 

دهستان         بخش           شهرستان  بوشهر          فرمانداریکلّ                    تاریخ:          شماره:

17- نوع حکم:      اخراج از خدمت                                                19- حقوق، مزایا و فوق‌العادّه‌ها

18- شرح حکم:                                                                   الف- حقوق پایه گروه:                         ریال

اینحکم بمنظور لغو حکم آزمایشی و اعتراف صریح خود و طبق           ب- تفاوت تطبیق حقوقی:                   ریال

مفاد دستور شماره 7560- 59/10/10 وزارتی چون -                   پ- مجموع مزایای مستمر و مزایای موّقت شغل/

استخدام رسمی شما بعلت فساد عقیده (بهائیت) با ضوابط مندرج در           فوق العاده شغل                          ریال

مواد 14 و 6 قانون استخدامی کشوری و آئینامه استخدامی تأمین       ت- تفاوت تطبیق مزایا:                        ریال

اجتماعی نبود. لذا از تاریخ 61/4/1 خدمت 23 ماهه -                     ث- فوق العاده اشتغال خارج از کشور:       ریال

شما پایان داده و از این تاریخ از خدمت در وزارت بهداری                 ج- فوق العادۀ بدی آب و هوا:                 ریال

اخراج میشوید .الف                                                         چ- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی:    ریال

رونوشت: اداره کل کارگزینی وزارت بهداری جهت استحضار              ح-  فوق العادۀ محّل خدمت:                  ریال

" امور اداری و استخدامی کشور جهت "                                     خ- سایر مزایا:                                    ریال

                                                                                      جمع                                               ریال     فتوکپی/                                                    

رونوشت برابر برگ ابرازی است                                     

دادگاههای صلح تهران [امضا] 

20- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعا" به مبلغ (به حُروف):   [مُهر دایره درآمد وزارت بهداری]

پس از رفع کُسور قانونی از اعتبار                  فصل                            موادّ                 قابل پرداخت است

21- تاریخ اجرای حکم 61/4/1           22- تاربخ صدور شمارۀ حکم  تاریخ: 61/4/13    شماره: [ناخوانا]

23- نام و نام خانوادگی مقام مسئول:         دکتر مجید ابریشمی سرپرست سازمان                  نسخه :

عنوان  پُست ثایت سازمانی:                              [امضا]                                                     مستخدم 

 

 

 

Emblem of the Islamic Republic of Iran

In the name of God the Sublime

Personnel Administrative Ruling

 

Form No. (52-4) 32- The National Office of Administration and Employment 

 

1- Ministry/organization: Regional Healthcare Organization of Bouchehr province
2- No. of employee ………
3- Name: Sir/Madam: Farhang
4- Last name: Khavari
5- Name of father: Aziz
6- Birth certificate No.: 3………Place of issue: Dehestan      City: Kuwaiti   Province: Pakistan
7- Place of Birth: Kuwaiti, Pakistan
8- Date of Birth: 18/2/1325 ( 5/8/1946)
9- Highest Degree: Orthopedic Specialist
10- Organizational Title: Orthopedic Specialist
11- Field: sanitarian- Therapeutic           Field: physician    Class: 1     
12- Group: 9
13- Grade: 1
14- Organizational Unit: Pasdaran Hospital of Bouchehr
15- Place of Servicr: City of Bouchehr
16-  Authorization/ Date/ No.
17- Type of Ruling: Dismissal of Service
18- Description of Ruling: This ruling is to revoke your prior notification. According to your explicit admission of your adherence to the corrupt belief (Baha’i Sect),as well as the mandate of order 7560 dated 59/10/10 (12/31/80) of the Ministry, , your official employment is no longer  consistent with the criteria set forth in Articles 14 and 6 of State Employment Law and Social Security Regulations. Therefore, effective 61/4/1(22/6/82) your 23 month - service is terminated and from this date you are dismissed from further service in the Ministry of Health. A

 

CC: Office of Personnel, Ministry of Health

        Office of State Administrative and Employment Affairs  

 

A Photocopy is the exact duplicate of the original

CC: Peace Courts of Tehran

Signature

 

21- Date of Execution of the order: 61/4/1 (22/6/82)

22- Date and No. of Issuing the order: 61/4/13 (7/4/82) 

23- First and Last Name of the Official: Dr. Majid Abrishami,

      Title and Permanent Position: Head of organization

      Signature

 

 

 

شماره 8910

تاریخ 61/4/10

پیوست .......

                 [آرم جمهوری اسلامی ایران]

                       وزارت بهداری

           سازمان منطقه‌ای بهداری استان بوشهر

 

                 

 

 

                                                      بسمه تعالی

                            ای کاش منهم یک پاسدار بودم.           "امام خمینی"

                            به           :  سازمان نظام پزشکی مرکز

                           از           :  سازمان منطقه‌ای بهداری استان بوشهر

                                            بدینوسیله گواهی میشود که آقای دکتر فرهنگ

             عزیزالله خاوری متخصص ارتوپدی از تاریخ 59/5/15 تا تاریخ 

                           61/3/31 در این سازمان مشغول انجام کار بوده این

                           گواهی بنابدرخواست نامبرده صادرشده و ارزش دیگری

                           ندارد./ الف

                                                      دکتر ابریشمی 

                                                   سرپرست سازمان [امضا]

 

 

             

Emblem of the Islamic Republic of Iran

Ministry of Health

                      

No: 8910

Date: 61/04/10 (07/01/82 ) 

Attachment.....

 

Regional Healthcare Organization of Bouchehr Province

In the name of God the Sublime

 

“I wish I was a Revolutionary Guard too” Imam Khomaini

 

To: Medical Council, Central Office

From: Regional Healthcare organization of Bouchehr Province

 

It is hereby certified that Dr. Farhang  Azizullah Khavari, an orthopedic specialist, was employed in this organization from 59/5/15 (6/8/80) to 61/3/31 (21/6/82). This certificate is issued at the request of the person mentioned above and has no other value.

 

Dr. Abrishami,

Head of the organization [Signature]

7 / 03 / 2017 - reza
ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻧﺞ و ﺩﺭﺩ و ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻭاﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ,ﺗﺎ اﻧﺪاﺯﻩ اﻱ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﺭاﻥ ﻣﺤﻤد ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮاﺕ ﺷیعه ﮔﺮﻱ "ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻩ و ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭاﻥ,ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺣﺠﺎﺯﻱ و ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ و ﺳﻜﻮﺕ ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺩ ,ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ