محرومیت از آموزش و پرورش

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

این سند، صادره از طرف هیأت اجرائی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علّت ممانعت از ادامه تحصیل دانشجوی بهائی، خانم فرزانه خسروی همدانی و وابستگی وی به "فرقه‌ی ضالّه" معرفی شده و شرط ادامه تحصیل وی را سه بار اعلام برائت از آیین خود در روزنامه‌های کثیرالانتشار تعیین می‌کند.

Show Translation

 

[آرم]

بسمه تعالی

تاریخ 67/8/18

جمهوری اسلامی ایران

                                                      شماره 1609  

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  پیوست.......    
    واحد..........     

 

آقای/خانم  فرزانه خسروی همدانی

دانشجوی رشته علوم بانکی                                                             دانشگاه علامۀ طباطبائی

تقاضای رسیدگی به پرونده شما واصل گردید با توجه به محتویات پرونده شما و اینکه جنابعالی به اتهام وابستگی به فرقه ضاله از ادامۀ تحصیل منع شده اید لازم است جهت ادامه تحصیل خود مدرک سه بار اعلام برائت از فرقه مذکور در روزنامه های کثیرالانتشار کشور را برای این هیات ارسال (فتوکپی اعلام برائت) تا بررسی و اخذ تصمیم گردد در صورت عدم ارائه مدارک یاد شده مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. /

                                                      از طرف هیأت اجرائی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی

                                                                 وزارت فرهنگ و آموزش عالی

                                                                          [ مهر و امضاء]

 

46-109

90/1/20-17/2 

[Logo]

Islamic Republic of Iran

Ministry of Higher Education

In His Name, Exalted Be He

 Date: 67/8/18 (09/11/1988)

 Number 1609

 Attachments….

 Unit….

 

Ms. Farzaneh Khosravi Hamedani

Field of Study: Banking                                         Allameh Tabatabai University

 

Your request to consider your file has been received. Given its content, and that you are barred from continuing your education on the charge of being associated with the misguided Bahá’í sect, should you wish to continue your education, it would be necessary to prove your innocence by recanting your faith in the above-mentioned sect three times in widely circulated newspapers and send those copies to this board so that it may investigate and decided on your case. Without submitting these documents, you will be treated according to the regulation. 

 

On behalf of the executive board of investigation the situation of students

Suspension Board of the Ministry of Higher Education

[Signed and Sealed]

 

46-109

90/1/20-17/2  (09/04/2011)