تاریخ انتشار: 
1396/01/10

وضعیت «کافکایی» چیست؟

وضعیت کافکایی چیست؟

ویژگی قهرمانان داستان‌های کافکا چیست؟ چه پیوندی میان وضعیت کافکایی و دیوان‌سالاری مدرن می‌توان یافت؟ آیا به نظر کافکا راهی برای رهایی انسان مدرن از هزارتوی وضعیت‌های پوچ وجود دارد؟