گذرگاه‌های پرخطر

تنها در ظرف یک هفته، گروهی ازهنرمندان پيشتاز دست به دست هم دادند تا برای همکاری با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ترانه‌ای بسازند که نشان‌دهنده‌ی 

 

خطراتی باشد که پناهجویان و مهاجران در رفتن و گذشتن از یمن با آنها روبرو می‌شوند.