ویژگی قهرمانان داستان‌های کافکا چیست؟ چه پیوندی میان وضعیت کافکایی و دیوان‌سالاری مدرن می‌توان یافت؟ آیا به نظر کافکا راهی برای رهایی انسان مدرن از هزارتوی وضعیت‌های پوچ وجود دارد؟ این فیلم برگرفته از سایت TED ED است.